L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria té com a finalitat aconseguir que les persones majors de divuit anys adquireixin els elements bàsics de la cultura per actualitzar, completar o ampliar la seva formació bàsica; que consolidin destreses que afavoreixin l’aprenentatge autònom i possibilitin la seva formació contínua al llarg de la vida; que participin activament en el disseny de propi procés formatiu; que es preparin per poder incorporar-se a estudis posteriors i inserir-se en el món laboral; i que es desenvolupi la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica.

La superació de tots els àmbits en què s’organitza l’educació secundària per a persones adultes dóna dret a l’obtenció del títol  de graduat en educació secundària obligatòria. Un àmbit es  considera superat si el resultat de la nota mitjana dels mòduls que la integren és igual o superior a cinc. Només es calcula la mitjana aritmètica de l’àmbit quan la qualificació de cadascun dels mòduls que la integren és igual o superior a quatre